Kompetencje działów - Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie


Nagłówek

Kompetencje działów

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Do głównych zadań Działu należy:
 • Prowadzenie pośrednictwa pracy dla zarejestrowanych osób
 • Świadczenie usług EURES za pośrednictwem pośrednika pracy
 • Świadczenie usług poradnictwa zawodowego indywidualnego lub grupowego, polegającego na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych
 • Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 • Inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższenia kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej
 • Inicjowanie i dofinansowywanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy, poprzez stosowanie instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy
 • Realizowanie dodatkowych instrumentów rynku pracy adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia
 • Przygotowanie i realizowanie projektów lokalnych na zasadzie partnerstwa
 • Przygotowanie i opracowanie projekrów , programów, analiz z zakresu promocji zatrudnienia łaagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej  finansowanych ze środków krajowych oraz unijnych. Wdrażanie i realizacja usług i instrumentów na powiatowym rynku pracy. Prognozowanie potrzeb finansowych w zakresie inicjowanych projektów i programów
 • Bezpośredni nadzór i odpowiedzialność za realizację zatwierdzonego planu wydatków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
 • Wdrażanie programów finansowanych ze środków unijnych m.in. EFS
 • Realizacja usług rynku pracy przez PUP zgodnie z przepisami ustawy
 • Opracowywanie analiz, sprawozdań i wniosków dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na obszarze powiatu gnieźnieńskiego
 • Organizacja Targów Pracy oraz giełd pracy
 • Marketing usług oferowanych przez PUP

Dział Ewidencji, Świadczeń, Informacji i Administracji

Do głównych zadań Działu należy:

 • Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Weryfikowanie informacji i danych w aktach bezrobotnych.
 • Wprowadzanie danych uzyskanych podczas rejestracji do systemu komputerowego.
 • Opracowywanie decyzji administracyjnych orzekających o uprawnieniach bezrobotnych.
 • Udzielanie klientom PUP informacji, wyjaśnień dotyczących podstawowych praw i obowiązków bezrobotnych i poszukujących pracy oraz dotyczących zadań i usług urzędu w formie ustnej, broszur, ulotek i biuletynów.
 • Prowadzenie ewidencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy.
 • Przygotowanie dokumentacji administracyjnej do przeprowadzenia egzekucji komorniczych w stosunku do osób bezrobotnych, na których ciąży obowiązek alimentacyjny.
 • Przygotowanie dokumentacji administracyjnej w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
 • Współdziałanie z Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w celu zapewnienia bezrobotnym i ich rodzinom niezbędnej pomocy.
 • Zgłaszanie osób bezrobotnych do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS i PIT osób bezrobotnych.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z
 • wnioskami dotyczącymi spłaty kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.
 • Projektowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu obiegu informacji w urzędzie.
 • Obsługa kancelaryjna urzędu.
 • Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych.
 • Archiwizacja dokumentów związanych z funkcjonowaniem urzędu.
 • Administrowanie i zabezpieczanie majątku urzędu.
 • Zabezpieczenie pracowników urzędu w środki techniczno - biurowe.
 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów siedziby urzędu pracy.
 • Nadzór nad Komisją Obsługującą Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Przeprowadzanie procedur dotyczących zamówień publicznych, zgodnie
 • z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • Prowadzenie spraw związanych z BHP i p/pożarowych.
 • Gospodarowanie środkami trwałymi i pozostałymi środkami w używaniu

Dział Finansowo - Księgowy

Do głównych zadań Działu należy:
 • Planowanie środków budżetowych.
 • Planowanie środków FP.
 • Planowanie środków PFRON
 • Wydatkowanie środków z FP oraz PFRON i EFS z uwzględnieniem kryterium efektywności ich wydatkowania oraz sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań dotyczących wykorzystania środków tych funduszy.
 • Kontrola dyscypliny budżetowej.
 • Kontrola dyscypliny wydatków z FP , PFRON i EFS.
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych z FP , PFRON i EFS.
 • Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji budżetowych.
 • Obsługa kasowa FP, PFRON, EFS i budżetu.
 • Naliczanie, sporządzanie list wynagrodzeń.
 • Rozliczanie i sporządzanie deklaracji ZUS oraz deklaracji PIT pracowników jednostki.
 • Prowadzenie windykacji nienależnie pobranych świadczeń.
 • Rozliczanie wg źródeł finansowania deklaracji ZUS osób bezrobotnych.
 • Przygotowanie list do wypłat bankowych i prowadzenie obsługi bankowej.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Prowadzenie ewidencji księgowej wydatków strukturalnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę